Camera 4G mini không dây 

giảm giá từ 

̶3̶̶.5̶̶0̶̶0̶̶.0̶̶0̶̶0̶đ – 2.500.000đ